Yritysturvallisuus

Yritysturvallisuus on yrityksen kaikkien toimintojen turvallisuutta. Yritysturvallisuustoiminnalla voidaan suojata yritykselle tärkeitä arvoja kuten henkilöitä, tietoa, mainetta, omaisuutta tai ympäristöä. Yritysturvallisuuden keskeinen tehtävä on edistää yrityksen kilpailukykyä ja parantaa tuottavuutta. Turvallisuusjohtaminen on osa normaalia yrityksen johtamista. Tavoitteena ei ole erillinen turvallisuustoiminto, vaan yrityksen toiminnan jatkuvuuden, turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa.

Tunnista uhkia, arvioi riskejä ja varaudu

Turvallisuusuhista ja niiden seurauksista kannattaa tehdä yrityksessä kokonaisvaltainen kartoitus. Uhkien tunnistaminen, riskien arviointi ja käsittely ovat keskeinen edellytys yritysturvallisuuden määrittämiselle ja mitoittamiselle. Turvallisuus- ja haavoittuvuusanalyysit ovat osa uhkien tunnistamista, niiden merkityksen arviointia ja niihin varautumista. Yrityksen keskeiset sidosryhmät ja yhteistyökumppanit kannattaa sitouttaa mukaan riskien tunnistamiseen, arviointiin ja käsittelyyn. Yrityksen riskiympäristöä on hyvä seurata jatkuvasti, sillä turvallisuus on muutosten hallintaa. Turvallisuustoiminnan ja riskienhallinnan tehtävä ei ole ainoastaan poistaa tai vähentää riskejä, vaan myös mahdollistaa yritykselle riskien ottaminen.

Mitä yritysturvallisuus sisältää?

Elinkeinoelämässä on kehitetty yritysturvallisuusmalli, jonka eri osa-alueet antavat perustan yrityksen turvallisuuskentän hahmottamiseen ja tarkasteluun. Osa-alueet voivat olla osin päällekkäisiä keskenään. On tärkeä huomata, että yrityksen toimiala ja liiketoiminta ohjaavat aina eri osa-alueiden merkitystä. Kaikki osa-alueet eivät välttämättä ole kaikille yrityksille yhtä merkittäviä. Olennaista on valita oman organisaation kannalta keskeisimmät osa-alueet ja toimenpiteet. Mallissa on huomioitu myös toiminnan jatkuvan kehittäminen merkitys. Malli on sovellettavissa suoraan kansainväliseen ympäristöön. Olennaista on kuitenkin aina selvittää ja huomioida paikalliset olosuhteet, lainsäädäntö ja riskit.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto

Yritysturvallisuuden alkeet

Yritysturvallisuus on olennainen osa jokaisen yrityksen toimintaa. Se kattaa toimenpiteet, joilla pyritään suojelemaan yrityksen henkilöstöä, omaisuutta, tietoja ja mainetta erilaisilta riskeiltä ja uhilta. Yritysturvallisuuden alkeisiin kuuluu useita keskeisiä toimenpiteitä ja käytäntöjä, joita jokaisen yrityksen tulisi noudattaa:

  1. Riskien tunnistaminen: Ensimmäinen askel yritysturvallisuudessa on tunnistaa mahdolliset riskit ja uhkat, joita yritys voi kohdata. Tämä sisältää fyysiset, tietoturvaan liittyvät, taloudelliset ja toiminnalliset riskit.
  2. Turvallisuusstrategia: Yrityksen tulisi kehittää selkeä turvallisuusstrategia, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet riskienhallintaan ja turvallisuuden parantamiseen.
  3. Henkilöstön koulutus: Yrityksen henkilöstön tulee olla tietoinen turvallisuusasioista ja osata toimia turvallisesti. Koulutus sisältää esimerkiksi paloturvallisuuden, ensiaputaidot ja tietoturvakäytännöt.
  4. Pääsyvalvonta: Fyysisen turvallisuuden tärkeä osa on pääsyvalvonta. Yrityksen tiloihin tulee olla rajattu pääsy ja valvonta, jotta estetään luvattomat henkilöt pääsemästä sisälle.
  5. Tietoturva: Tietoturva on erityisen tärkeä osa yritysturvallisuutta. Yrityksen tietojen ja tietojärjestelmien suojaaminen luvattomalta käytöltä ja tietomurroilta on elintärkeää.
  6. Hätätilanteiden suunnitelmat: Yrityksen tulee laatia suunnitelmat erilaisten hätätilanteiden varalle, kuten tulipalon, luonnonkatastrofin tai tietomurron varalta. Suunnitelmiin sisältyvät evakuointi, tiedottaminen ja toimenpiteet vahinkojen minimoimiseksi.
  7. Tietojen varmuuskopioinnit: Säännölliset varmuuskopioinnit tärkeistä tietoista ovat tärkeä osa tietoturvaa. Tietojen menetyksen välttämiseksi on tärkeää säilyttää kopiot tärkeistä tiedostoista.
  8. Kumppanien ja toimittajien tietoturva: Yrityksen tulee myös kiinnittää huomiota kumppaneiden ja toimittajien tietoturvaan, sillä ne voivat olla riskitekijöitä yrityksen tietojen ja toiminnan kannalta.
  9. Jatkuvuussuunnitelmat: Yrityksen tulee kehittää jatkuvuussuunnitelmat, jotta se voi toipua nopeasti erilaisista häiriöistä ja taata liiketoiminnan jatkuvuuden.
  10. Seuranta ja päivitykset: Yritysturvallisuuden ylläpito vaatii jatkuvaa seurantaa ja päivityksiä. Turvallisuusstrategioita ja -käytäntöjä tulee tarkastella säännöllisesti ja päivittää vastaamaan muuttuvia riskejä ja tarpeita.

Yritysturvallisuus on investointi, joka auttaa suojelemaan yrityksen toimintaa, mainetta ja tietoja. Noudattamalla näitä alkeellisia toimenpiteitä yritys voi parantaa turvallisuuttaan ja vähentää riskejä, joihin se voi kohdata.