Turvallisuus

Turvallisuus on sekä tunne, että todellisuus. Teknisesti voimme rakentaa tietojärjestelmät hyvinkin turvallisiksi, ja yleensä ihminen on tämän ketjun heikoin lenkki.

Turvallisuus on “tila, jossa uhkat ja riskit ovat hallittavissa”. Englanniksi turvallisuus hahmotetaan yleisesti kahden rinnakkaisen muodon kautta (safety, security).

Poliisi ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta

Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä estää ennalta, paljastaa, selvittää ja saattaa syyteharkintaan rikoksia. Poliisi vastaa yleisten paikkojen järjestyksestä ja turvallisuudesta muun muassa partioimalla, hoitamalla hälytystehtäviä, neuvomalla ja ohjaamalla sekä puuttumalla lainvastaiseen toimintaan. Liikenneturvallisuudesta huolehtiminen on osa tätä työtä.

Poliisin toiminnan tarkoitus on varmistaa ihmisten ja ympäristön turvallisuus sekä ennalta estämällä erilaisia oikeudenloukkauksia ja häiriöitä että poistamalla ja selvittämällä tapahtuneet oikeudenloukkaukset ja häiriöt. Poliisin tehtävät määritellään poliisilaissa.

Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja alueen asukkaiden kanssa.

Turvallisuus on monitahoinen käsite, joka kattaa laajan kirjon erilaisia ulottuvuuksia ja tavoitteita. Se liittyy ihmisten, yhteiskuntien, organisaatioiden ja ympäristön suojelemiseen erilaisilta riskeiltä, vaaroilta ja uhilta. Turvallisuuspyrkimysten tavoitteena on vähentää vaaratilanteiden riskiä, minimoida vahingot ja luoda luottamuksellinen ja turvallinen ympäristö, jossa toimia.

Turvallisuus voidaan jakaa useisiin osa-alueisiin:

  1. Fyysinen turvallisuus: Fyysinen turvallisuus liittyy ihmisten, omaisuuden ja infrastruktuurin suojelemiseen fyysisiltä uhilta, kuten rikoksilta, onnettomuuksilta, tulipaloilta ja luonnonkatastrofeilta.
  2. Tietoturva: Tietoturva keskittyy tietojen ja tietojärjestelmien suojaamiseen luvattomalta käytöltä, tietomurroilta ja tietovuodoilta. Se liittyy myös tietojen luottamuksellisuuteen, eheyteen ja saatavuuteen.
  3. Kyberturva: Kyberturva on tietoturvan erityisala, joka keskittyy digitaalisen maailman uhkiin, kuten haittaohjelmiin, verkkohyökkäyksiin ja tietojenkalasteluun.
  4. Sosiaalinen turvallisuus: Sosiaalinen turvallisuus liittyy ihmisten perustarpeiden tyydyttämiseen, kuten terveydenhuoltoon, koulutukseen, sosiaalisiin palveluihin ja elinkeinon turvaamiseen.
  5. Taloudellinen turvallisuus: Taloudellinen turvallisuus tarkoittaa yksilöiden ja organisaatioiden taloudellista vakautta ja kykyä selviytyä mahdollisista taloudellisista kriiseistä ja vaikeuksista.
  6. Ympäristöturva: Ympäristöturva keskittyy ympäristön suojelemiseen saasteilta, ilmastonmuutokselta ja luonnonvarojen kestävältä käytöltä.
  7. Kansallinen turvallisuus: Kansallinen turvallisuus on valtion tai maan turvallisuutta koskeva käsite, joka liittyy sen suojeluun uhilta, kuten terrorismitoimilta, sotilaallisilta hyökkäyksiltä ja sisäisiltä levottomuuksilta.
  8. Yksilön turvallisuus: Yksilön turvallisuus tarkoittaa yksittäisen henkilön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta.

Turvallisuuden saavuttaminen vaatii yhteistyötä ja toimia kaikilta yhteiskunnan tasoilta. Sekä yksilöt että organisaatiot ovat vastuussa turvallisuuden edistämisestä ja riskienhallinnasta. Turvallisuuden parantaminen vaatii jatkuvaa valppautta, tietoisuutta, koulutusta ja teknologisten ratkaisujen kehittämistä. Samalla on tärkeää tasapainottaa turvallisuutta muiden arvojen, kuten vapauden, yksityisyyden ja avoimuuden kanssa, jotta saavutamme turvallisen ja kestävän yhteiskunnan.