Tietoturva

Tietoturvan merkitys kasvaa tulevaisuudessa.

Tietoturva eli tietoturvallisuus tarkoittaa tiedon saatavuuden, luottamuksellisuuden ja eheyden ylläpitämistä. Turvattava tieto voi ilmetä useassa eri muodossa. Näitä ovat esimerkiksi digitaaliset tallenteet, fyysiset tallenteet sekä ihmisten, kuten työntekijöiden, tietämys.

Tietoturvajärjestelyjen tarkoituksena on varmistaa tietoaineistojen, tietojärjestelmien ja palveluiden asianmukainen suojaus siten, että niiden luottamuksellisuuteen, eheyteen ja saatavuuteen liittyvät riskit otetaan huomioon. Käytännössä tämä merkitsee mm. sitä, että tiedot ja tietojärjestelmät pidetään vain niiden käyttöön oikeutettujen saatavilla. Sivullisille ei anneta mahdollisuutta käsitellä, muuttaa tai poistaa tietoja. Tietojen käsittelyyn oikeutetutkin saavat käyttää tietoja ja järjestelmiä vain asianmukaisesti työtehtävissään. Tietojen, järjestelmien ja palveluiden on oltava luotettavia, oikeita ja ajantasaisia. Ne eivät saa paljastua, muuttua tai tuhoutua hallitsemattomasti asiattoman toiminnan, haittaohjelmien, laitteisto- tai ohjelmistovikojen tai muiden vahinkojen, tapahtumien tai häiriötilanteiden vuoksi.

Tietoturva ja tekniikka

Oletko tietoinen, mitä seuraavat tietoturvaan liittyvät asiat oikeasti tarkoittavat?

• Palomuurit yms. ratkaisut
• Haittaohjelmien torjunta
• Tiedonsiirron suojaaminen
• Päätelaitteiden suojaus
• Salaustekniikan hyödyntäminen
• Laitteisto- ja ohjelmistoturvallisuus
• Varmuuskopiointi ja muut varmistukset
• Käyttöturvallisuus

Tietoturva ja tietoturvallisuus tarkoittavat käytännössä samaa asiaa. Tietoturvalla tarkoitetaan niitä järjestelyjä, joilla yritetään varmistaa tiedon eheys (integrity), luottamuksellisuus (confidentiality) ja saatavuus (availability). Muita tietoturvan ominaisuuksia ovat kiistämättömyys, todennus ja pääsynvalvonta. Tietoturvan varmistamiseen liittyy niin hallinnollisia kuin teknisiä toimenpiteitä.

IT-turvallisuus tarkoittaa yritykseen kohdistuvien uhkien arviointia ja hallintaa ennakkoon eli se on IT-laitteisiin ja tietoliikenteeseen kohdistuvien riskien hallintaa. Useimmat organisaatiot suojaavat IT-järjestelmänsä virushyökkäyksiltä.

Tietoturva on laaja käsite, joka kattaa kaikki toimenpiteet, prosessit ja teknologiat, joilla pyritään suojelemaan tietoja, tietojärjestelmiä ja tietoverkkoja luvattomalta käytöltä, vahingoittamiselta tai paljastumiselta. Se on tärkeä osa digitaalista maailmaa, jossa yhä enemmän tietoja siirretään ja tallennetaan sähköisesti.

Tietoturvan tavoitteena on varmistaa, että arkaluonteiset tiedot säilyvät luottamuksellisina ja ovat saatavilla vain niille, joilla on oikeus niihin. Se suojaa tietojärjestelmiä ja -verkkoja sekä estää haittaohjelmien, tietomurtojen ja tietovuotojen aiheuttamat vahingot. Lisäksi tietoturva auttaa varmistamaan, että palvelut toimivat luotettavasti ja keskeytyksettä.

Tietoturvaan liittyy useita osa-alueita ja käytäntöjä. Tärkeimpiä niistä ovat:

  1. Salaus: Tietojen salaus on menetelmä, jolla tietoja muutetaan lukukelvottomaan muotoon, jota vain oikeaavain pystyy purkamaan takaisin alkuperäiseen muotoon. Salaus on keskeinen tietoturvan osa, erityisesti tietojen siirrossa ja tallennuksessa.
  2. Tunnistaminen ja todentaminen: Tunnistaminen varmistaa käyttäjän tai laitteen henkilöllisyyden, kun taas todentaminen varmistaa, että käyttäjä on oikea henkilö tai laite, joka väittää olevansa.
  3. Käyttöoikeuksien hallinta: Tietoturvan tulee varmistaa, että jokaisella käyttäjällä on oikeus käyttää vain niihin tietoihin ja resursseihin, joihin hänellä on oikeus.
  4. Palomuurit: Palomuurit ovat ohjelmistoja tai laitteistoja, jotka valvovat tietoliikennettä verkossa ja estävät ei-toivotun liikenteen pääsyn verkkoon.
  5. Varmuuskopioinnit: Säännölliset varmuuskopiot tärkeistä tiedoista ovat tärkeä osa tietoturvaa, jotta tietojen menetys esimerkiksi tietomurron tai teknisen vian vuoksi voidaan minimoita.
  6. Henkilöstön koulutus: Tietoturvakoulutus on tärkeää, jotta organisaation henkilöstö ymmärtää tietoturvan merkityksen ja osaa toimia turvallisesti digitaalisessa ympäristössä.
  7. Reagointisuunnitelmat: Organisaatioiden tulee olla valmistautuneita tietoturvaloukkauksiin ja niille tulee olla laadittu selkeät reagointisuunnitelmat.

Tietoturva on jatkuva prosessi, joka vaatii jatkuvaa seurantaa ja päivityksiä. Teknologian kehittyessä myös tietoturvariskejä kehittyy, ja siksi on tärkeää pysyä ajan tasalla uusista uhkista ja parhaista käytännöistä. Tietoturva on kaikkien vastuulla, niin organisaatioiden, yksilöiden kuin yhteiskunnankin, ja sen merkitys kasvaa entisestään digitaalisen maailman jatkuvassa kehityksessä.